ఇలా చేస్తే మార్స్‌పైకి మీ పేరును పంపొచ్చు…

2030 కల్లా మార్స్‌పైకి మానవుల్ని పంపాలనుకుంటున్న నాసా… తాజాగా 2020 నాటికి ఓ రోవర్‌ను పంపబోతోంది. దాని ద్వారా మానవుల పేర్లను మార్స్‌పైకి పంపబోతోంది.భూమి తర్వాత మనుషులు[…]