நடு வீட்டில் 25 அடி பள்ளம்., தோண்டத்தோண்ட கிடைக்கும் தகடு, தாயத்து., மிரட்டும் அமானுஷ்ய வீடு., இறுதியில் நேர்ந்த.?

தமிழகத்தில் என்னதா பகுத்தறிவு தந்தை பெரியார் பிறந்து இருந்தாலும் இங்கு தான் பகுத்தறிவு இல்லாதவர்கள் உள்ளனர். அதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளனர். அவற்றில் ஒன்று தான் உங்கள்[…]