ఇది కొంచెం తింటే…. మీ కోరికలు రేసుగుర్రాల్లా పరుగులు పెడతాయి…!!

ఇటీవలి కాలంలో అంతా ఉరుకుల పరుగుల జీవితాలే. ఎక్కడా క్షణం తీరకలేకుండా అయిపోయింది. దీంతో భార్యాభర్తల మధ్యన కూడా సరైన స్పందనలు లేకుండా పోయాయి. నేటి బిజీ[…]