இனி வாரத்திற்கு ! உங்களுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை..! அனைத்து ஊழியர்களுக்கு அடித்தது அதிர்ஷ்டம்..!

உலகில் பல முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்களுக்காக சில முக்கிய கோட்பாடுகளை வைத்துள்ளது.   அந்த வகையில் வாரத்தில் 3 நாட்கள் வேலை செய்தும், மீதமுள்ள நேரத்தில் அவர்களது[…]