இப்படி செய்ய நீங்கள் அனுமதித்தால் உங்களுக்கு 90 லட்சம் பரிசு.! ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல்.?

தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஒன்று தயாரிக்கும், ‘ரோபோ’ எனப்படும், இயந்திர மனிதனுக்கு, உங்கள் முகத்தை போலவே தோற்றத்தை தர அனுமதி அளித்தால், 90 லட்சம் ரூபாய் பரிசு தர,[…]