ரக்‌ஷாபந்தன் பற்றிய வரலாறு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் தெரியுமா?

பல்வேறு முக்கிய பண்டிகைகளில் ரக்‌ஷா பந்தன் தினமும் ஒன்றாகிவிட்டது. தற்போது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் மற்ற பண்டிகைகளை விட ரக்‌ஷா பந்தன் கொண்டாடப்பட[…]