ரஜ்ஜு பொருத்தம் இல்லாமல் திருமணம் செய்யக்கூடாது. தெரியாமல் செய்தால், என்ன செய்வது?

• ரஜ்ஜு பொருத்தம் என்பது 10 பொருத்தங்களில் மிக முக்கியமானது. அதாவது 10 பொருத்தங்களில் இதயம் போன்றது. தம்பதிகளின் ஆயுள் சம்மந்தப்பட்டது. அதனாலேயே இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம்[…]