நமக்கு ஏற்படும் பல நோய்களுக்கு 90 சதவீத காரணம் தொப்பைதான்..?

* தற்போது பலருக்கும் இருக்கும் ஓர் பெரிய சவால் தொப்பையைக் குறைப்பது தான். ஏனெனில் நமக்கு ஏற்படும் பல நோய்களுக்கு 90 சதவீத காரணம் தொப்பைதான். *[…]