வாழ் நாளில் நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்ல கூடாது என்றால் கொடிக்காய் சாப்பிடுங்கள் !

கொடிக்காய்- கொடுக்காய்ப்புளி, சுரட்டிக்காய், கோணக்காய் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது.அன்றைக்கு எளிதாக விலையில்லாமல் கிடைத்த இக்காய் இன்றைக்கு அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் இதனுடைய உடல்நல மேம்பாட்டு நன்மைகள்[…]