கருகரு கூந்தல் நீலமாக வளர அறுமையான டிப்ஸ்!

தலைமுடி உதிர்வதற்கான அடிப்படைக் காரணமாக மண்டையின் மீதுள்ள உறைப்பை களில் ஹார்மோன் சுரப்பு நின்று போவதையே முதல் காரணமாகும். சாதாரண கூந்தலில் தொடங்கி வறண்ட கூந்தல் வரை[…]